Lotnisko wyniesione Wrocław Archicom

Opis projektu

Na podstawie umowy zawartej z firmą Archicom z Wrocławia opracowaliśmy koncepcję funkcjonalno-przestrzenną lotniska (lądowiska) wyniesionego planowanego w kompleksie budynków biurowych we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej. Opracowanie zostało wykonane z wykorzystaniem metodologii AVIAurban, która jest naszym autorskim opracowaniem. Metodologia AVIAurban w tym przypadku, została zastosowana dla uwzględnienia czynników mających wpływ na operacyjne funkcjonowanie lądowiska w środowisku mocno zurbanizowanym. Uwzględnione zostały również uwarunkowania funkcjonowania lotniska (lądowiska), w korelacji z dokumentami planistycznymi gminy typu miejscowy plan gospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, ale również z uwzględnieniem funkcjonowania lotniska w rejonie operacyjnym innych lotnisk, poprzez analizę uniknięcia kolizyjności, sposobów zarządzania ruchem na funkcjonujących lotniskach i występujących przeszkód lotniczych.
Metodologia AVIAurban potwierdziła swoją przydatność dla tego typu opracowań co spowodowało podjęcie decyzji o dalszych pracach związanych z jej rozwijaniem.