Analiza ekonomiczno-prawna Michałków

W ramach umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa wykonaliśmy “Analizę ekonomiczno-prawną realizacji przedsięwzięcia budowa drogi startowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Michałków“.

Opis projektu

Analiza została sporządzona w związku z planowaną rozbudową lotniska sportowego w Michałkowie. Przedsięwzięcie miało na celu uzyskanie dostępu do usług transportu lotniczego dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Analiza obejmowała następujące elementy:

  • Część opisową zawierającą: charakterystykę i definicje projektu, określenie wielowariantowego modelu biznesowego dla lotniska, określenie obszaru jego oddziaływania, analizę dostępności i powiązań komunikacyjnych lotniska z regionem, wielowariantową prognozę wielkości ruchu lotniczego w perspektywie 25. lat, program funkcjonalno-użytkowy, analizę dokumentów strategicznych regionalnych i krajowych pośrednio i bezpośredni odnoszących się do planowanych zmian na lotnisku, analizę techniczną w celu określenia niezbędnych zmian w infrastrukturze lotniskowej i ich etapowania,
  • Część analityczna zawierająca: studium wykonalności projektu z możliwościami jego finansowania oraz analizę SWOT,
  • Część formalno-prawną zawierającą: rekomendacje dla wyboru formy prawnej podmiotu zarządzającego lotniskiem, udziału samorządów lokalnych, analizę prawną podmiotów współużytkujących lotnisko, możliwości jego finansowania oraz miejsca i roli inwestorów zewnętrznych w projekcie inwestycyjnym.
  • Raport końcowy zawierający: prezentację danych w oparciu o studium wykonalności, raport ekonomiczny i prawny projektu.

Charakterystyka i cele projektu:

  • zapewnienie mieszkańcom Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej możliwości korzystania z lotniska lokalnego zapewniającego obsługę ruchu wewnątrzunijnego i regionalnego w promieniu do 1500 km,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w obszarze Aglomeracji, zapewnienie firmom funkcjonującym w Aglomeracji i jej otoczeniu biznesowym możliwości logistycznych przy wykorzystaniu transportu lotniczego, stworzenie nowych miejsc pracy na lotnisku i w jego otoczeniu.

Galeria

str_267_342_90

widok_2_511_342_90

widok_4_511_342_90

widok_5_511_342_90

widok_7_511_342_90

widok_511_342_90