Analiza możliwości lokalizacyjnych lądowiska Polanica Zdrój

Dział projektowy i doradztwa technicznego Biura Projektowo-Konsultingowego Lotnisk AVIA-PROJEKT zakończył realizację umowy podpisanej ze Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy Zdroju na opracowanie analizy możliwości lokalizacyjnych lądowiska śmigłowców ratowniczych.

Celem opracowania było studium techniczno – operacyjno – ekonomiczne budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych obsługującego Szpitalny Oddział Ratunkowy Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy Zdroju.

Zakresem opracowania było wskazanie Inwestorowi różnych możliwości realizacji lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego obsługujących Szpitalny Oddział Ratunkowy celem dokonania wyboru optymalnej z punktu widzenia projektu jego lokalizacji. Założono, iż zostaną przedstawione co najmniej dwie koncepcje, które uzyskają pozytywną opinię Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz będą zgodne z zapisami obowiązujących dokumentów planistycznych, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium zawierać będzie wytyczne dla Projektanta, którego zadaniem będzie wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień oraz pozwolenia na budowę.

W ramach umowy Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT zostało przez Inwestora zobowiązane do uzyskania wymaganej decyzji środowiskowej. Dla przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT opracowało kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz analizę oddziaływania akustycznego dla proponowanych lokalizacji lądowiska.

W ramach obydwu opracowań środowiskowych:

  • omówiono lokalizację planowanej inwestycji, oraz w oparciu o dokumenty planistyczne sposób zagospodarowania terenu w otoczeniu szpitala, który to teren narażony będzie na oddziaływania akustyczne lądowiska śmigłowców ratowniczych,
  • w oparciu o klasyfikację terenów pod kątem obowiązujących standardów akustycznych zawartą w dokumentach planistycznych określono dopuszczalne poziomy hałasu obowiązujące na terenach znajdujących się w otoczeniu szpitala i lądowiska,
  • zidentyfikowano, oraz omówiono źródła hałasu kształtujące tło akustyczne w obszarze potencjalnego akustycznego oddziaływania lądowiska,
  • zidentyfikowano źródła hałasu, których funkcjonowanie wiązać się będzie z planowanym przedsięwzięciem zarówno na etapie jego realizacji jak funkcjonowania,
  • opracowano model obliczeniowy emisji hałasu od operacji lotniczych (śmigłowców ratowniczych), oraz od planowanych prac budowlanych,
  • wyniki obliczeń modelu propagacji hałasu porównano z standardami jakości środowiska w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu,
  • omówiono zasady monitoringu hałasu przy planowanym lądowisku śmigłowców ratowniczych.

Zaproponowane w Studium obydwie wersje lokalizacji lądowiska uzyskały pozytywną opinię głównego użytkownika lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a Inwestor zatwierdził jedną z proponowanych lokalizacji do realizacji.