Koncepcja programowo-przestrzenna Regionalny Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego Lublin S.A. (Świdnik), zgodnie z zaleceniami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Opis projektu

Opracowanie zawiera prognozę rozwoju podstawowych wielkości przewozów osobowych oraz operacji lotniczych w horyzoncie czasowym 25. lat licząc od daty uruchomienia lotniska. Przyjmuje się, iż uruchomienie to powinno nastąpić w roku 2010. W przypadku uruchomienia lotniska w innym terminie, konieczna będzie weryfikacja prognozy. Zawiera również program wykorzystania lotniska oraz podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne.

Wszelkie działania zmierzające do modernizacji lotniska w Świdniku wynikają z zapotrzebowania wobec lotnisk regionalnych przez lokalne władze i społeczności, które to oczekują włączenia aglomeracji lubelskiej do systemu transportu lotniczego. Działania towarzyszące powstawaniu Koncepcji uwzględniały uzyskanie większej elastyczności przy określaniu modelu biznesowego lotniska przez Władze spółki akcyjnej Port Lotniczy Lublin. W opracowaniu w sposób szczegółowy przedstawiono usytuowanie pola ruchu naziemnego, rejonu zabudowy portowej oraz rejonu okołolotniskowego z możliwością jego wykorzystania dla utworzenia Airport City. Przedstawiono również wyposażenie nawigacyjne lotniska, wskazując lokalizację systemów i urządzeń radionawigacyjnych oraz świetlnych, które są tradycyjnie zlokalizowane w granicach lotniska. Rozwiązania zawarte w Koncepcji mogą być wykorzystane dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz przygotowania wymaganych dokumentów do złożenia wniosku o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Lublin Świdnik.

Zakres problematyki podjętej w  Koncepcji stanowi odniesienie do zawartej umowy oraz materiał podstawowy wymaganych opracowań, które są niezbędne w procesie uzyskiwania opinii Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz innych instytucji opiniodawczych. Szczegółowe rozwiązania zarówno w zakresie zagospodarowania pola wzlotów, rejonu zabudowy portowej, systemu zasilania elektroenergetycznego, systemów i instalacji sanitarnych będą stanowić odrębne opracowania po uzyskaniu opinii w/w urzędów, agencji i instytucji.

Opracowanie było przeznaczone dla następujących celów :

  • rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego Lublin S.A. (Świdnik) do parametrów lotniska komunikacyjnego, użytku publicznego, o kodzie referencyjnym 4D. Przyjęte rozwiązania dotyczące określenia kierunków rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego Lublin S.A. (Świdnik), dla planowanego uruchomienia lotniska komunikacyjnego, uwzględniają uzyskanie pewnej elastyczności w trakcie podejmowania decyzji o modelu biznesowym Spółki Akcyjnej Port Lotniczy Lublin,
  • umożliwienie organom decyzyjnym ustosunkowanie się co do kierunku rozbudowy lotniska w Świdniku,
  • po dołączeniu do niego raportu środowiskowego, uzyskanie stanowisk państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych modernizowanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie wpływu modernizowanego lotniska na środowisko,
  • umożliwienie oceny przedsięwzięcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zawarte w piśmie znak ULC-LTL-1EZ-5021-EPSW/3/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.,
  • opracowania studium przedralizacyjnego (pre-feasibility study),
  • opracowania PLANU GENERALNEGO lotniska komunikacyjnego Lublin Świdnik,

przygotowanie wytycznych dla kolejnych faz Projektu, a w tym podjęcia prac projektowych związanych z elementami infrastruktury lotniska i jego otoczeniem, głownie w zakresie rozwiązań komunikacyjnych oraz ustanowienia strefy ograniczonego użytkowania, itp.