Lądowisko dla śmigłowców Zakopane

W ramach umowy podpisanej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5 wykonaliśmy dokumentację projektową związaną z przebudową lądowiska dla śmigłowców w Zakopanem oraz rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do wpisania lotniska do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zakres prac:

Zakres umowy przewidywał analizę koniecznych zmian projektowych infrastruktury lądowiska w kontekście realizowanej przebudowy.

Opracowaliśmy kompletną dokumentację  niezbędną do złożenia wniosku o zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego, w tym: program wykorzystania lotniska, prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie, projekt zagospodarowania terenu lotniska, mapę z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu oraz określenie profili pól wznoszenia i podejścia.

Przygotowana została instrukcja operacyjna lotniska i plan działania w sytuacjach zagrożenia oraz rozpoczęto działania przygotowawcze zmierzające do wpisu do rejestru lotnisk użytku wyłącznego.

Galeria:

zakopane-rys01-14072014-page-001 zakopane-rys05-17072014-page-001

 

Wpis do ewidencji lądowisk:

Document-page-001 (1) Document-page-002 (1)