Jesteśmy architektami bezpiecznej
infrastruktury Lotniskowej

nasza oferta

powrót

PROJEKTOWANIE

W zakresie inżynierii lotniskowej AVIA-PROJEKT zrealizowała z powodzeniem wiele projektów lądowisk naziemnych, wyniesionych i lotnisk. Współpracujmy z wiodącymi firmami, w kraju jak i za granicą, dostarczającymi sprzęt oraz technologie implementowane do realizowanych projektów. Zapewnia to najwyższy poziom rozwiązań a poprzez niego najwyższy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Do grona naszych Klientów należą przedsiębiorstwa, służby państwowe i osoby prywatne,  które  zarządzają  lotniskami,  lądowiskami oraz   miejscami  do  startów i lądowań. Szczególnie naszą ofertę pragniemy dedykować tym, którzy podejmują się uczestnictwa w budowie, modernizacji i integracji lotnisk i lądowisk lokalnych z istniejącą infrastrukturą lotniskową, głównie władzom samorządowym, służbom   państwowym  i   prywatnym  właścicielom  infrastruktury   lotniskowej.

W zakres naszej działalności w tym obszarze wchodzą m.in.:

 1. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie infrastruktury lotnisk i lądowisk.
 2. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie infrastruktury lotnisk współużytkowania
 3. Projekty budowlane i wykonawcze systemów lotniskowych, w tym: świetlnych i radiowych pomocy nawigacyjnych.
 4. Projekty obiektów kubaturowych, technicznych i technologicznych lotnisk.
 5. Projekty dróg, ulic, parkingów.
powrót

OPRACOWANIA OPERACYJNO-FUNKCJONALNE

Biuro posiada znaczący wkład w zakresie opracowań dotyczących dokumentów operacyjnych lotnisk i lądowisk, planów ratowniczych oraz planów działania w sytuacjach zagrożenia. Specjalizujemy się również w opracowaniach kartograficznych towarzyszących dokumentacjom rejestracyjnym i ewidencyjnym lotnisk i lądowisk, opracowaniom wniosków o zmianę istotnych cech elementów infrastruktury lotniskowej.

W zakres naszej działalności w tym obszarze wchodzą m.in.:

 1. Opracowania związane z dokumentacją rejestracyjną lotnisk, lądowisk, miejsc wyznaczonych do startów i lądowań statków powietrznych.
 2. Opracowania dokumentów do AIP (Zbiór Informacji Lotniczej).
 3. Opracowania związane z operacyjnym funkcjonowaniem lotnisk, lądowisk, w tym: instrukcje operacyjne, operacyjne plany ratownictwa lotniskowego, plany ratownicze dla lądowisk, plany ochrony itd.

Opracowanie raportów i informacji środowiskowych dla lotnisk, lądowisk, obiektów i urządzeń elektro- i radionawigacyjnych zlokalizowanych na terenie lotniska i poza jego granicami.

powrót

DORADZTWO

Ideą naszego działania jest zapewnienie wsparcia badawczego i konsultingowego  w procesach analizy i planowania działań podmiotów rynku lotniskowego. Przygotowane przez nas opracowania stanowią wypadkową wiedzy oraz doświadczenia zespołu współpracowników. Stanowią podstawę do wykorzystania na potrzeby biznesplanów, wniosków unijnych, do studiów wykonalności, dla departamentów analiz i marketingu oraz działów sprzedaży.

Analizy i raporty opracowane przez nas mają na celu ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych oraz wskazanie potencjalnych dróg rozwoju i skutecznych narzędzi ich realizacji. Dostarczając najwyższej jakości usługi oraz aktualne i wartościowe informacje koncentrujemy się na rozwiązywaniu realnych problemów naszych Klientów.

Nasze działania opierają się na zintegrowaniu własnych analiz, danych i prognoz rynkowych z dedykowanymi rozwiązaniami z zakresu konsultingu. W oparciu o posiadany dostęp do wielu źródeł informacji oferujemy przygotowanie analizy wybranych sektorów rynku lotniczego.

W zakres naszej działalności w tym obszarze wchodzą m.in.:

 1. Doradztwo prawne przy lokalizacji inwestycji, m.in. w aspekcie ograniczeń w wysokości zabudowy wynikających z funkcjonowania lotnisk i lądowisk, tworzenia stref ograniczonego użytkowania itp.
 2. Doradztwo techniczne w obszarach doboru rozwiązań dla systemów, instalacji i infrastruktury lotniskowej.
 3. Doradztwo organizacyjne w trakcie procesów związanych z zakładaniem lotnisk, lądowisk oraz miejsc startów i lądowań, w tym przygotowanie wymaganych Prawem Lotniczym opracowań, ich uzgodnienie i wdrożenie do funkcjonowania.
 4. Kompleksowa analiza rynków lotniczych w różnych branżach i regionach.
 5. Opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 6. Studia wykonalności inwestycji i biznes plany.
 7. Opracowanie planów generalnych lotnisk.

 

W tym obszarze zajmujemy się również:

 • analizą wpływu funkcjonowania lotniska na rozwój regionów/miast,
 • doradztwem w zakresie wyboru modelu biznesowego dla lotniska,
 • określeniem perspektywy rozwoju wraz z rekomendacjami dalszych działań,
 • doradztwem strategicznym dla podmiotów działających w branży lotniskowej

O NAS

Przedmiotem działania Biura Projektowo-Konsultingowego AVIA-PROJEKT jest prowadzenie działalności projektowej i studialnej związanej z inwestycjami lotniskowymi – zarówno dla lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego. Dotychczasowe nasze realizacje wspierały wiele inicjatyw samorządowych głównie w zakresie opracowań studialnych, technicznych, ekonomicznych i operacyjnych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy, przebudowy i modernizacji lotnisk i lądowisk.

Oferujemy szeroki zakres usług dotyczących dostosowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) do aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.