Baza HEMS Koszalin

W ramach umowy podpisanej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5 opracowaliśmy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego dla śmigłowców Baza HEMS w Koszalinie.

Zakres prac:

Zakres umowy obejmował przeprowadzenie analizy możliwości lokalizacji heliportu w pobliżu sezonowej bazy HEMS na terenie lądowiska w Zegrzu Pomorskim.

Opracowaliśmy kompletną dokumentację  niezbędną do złożenia wniosku o zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego, w tym: program wykorzystania lotniska, prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie, projekt zagospodarowania terenu lotniska, mapę z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu oraz określenie profili pól wznoszenia i podejścia

Przygotowana została instrukcja operacyjna lotniska i plan działania w sytuacjach zagrożenia oraz rozpoczęto działania przygotowawcze zmierzające do wpisu do rejestru lotnisk użytku wyłącznego.

 

decyzja-page-001 decyzja-page-002 decyzja-page-003 decyzja-page-004