Baza HEMS Szczecin-Goleniów

Wykonanie dokumentacji projektowej dla lądowiska, opracowanie zmian w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Szczecin-Goleniów, uzyskanie wpisu oświetlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych urządzeń nadziemnych (LUN) dla tematu „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejącej płyty przedhangarowej, budowy torowiska dla platformy do transportu śmigłowca pomiędzy hangarem i rampą, przebudowy hangaru wraz z infrastrukturą związaną z budową torowiska, wymiany bramy hangarowej, budowy rampy o konstrukcji  żelbetonowej, planowanych do realizacji w bazie Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin – Goleniów na terenie lotniska Szczecin Goleniów.

 

Zakres prac obejmował:

  • Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w części dotyczącej infrastruktury lotniskowej (płyta postojowa, stanowiska TLOF, oznakowanie), opracowanie zmian w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Szczecin-Goleniów – wkład do projektu budowlanego (projekt TLOF z uwzględnieniem przekazanego przez Inwestora projektu FATO oraz dokumentacji wraz załącznikami zgodnymi z wymogami ustawy Prawo Lotnicze), przekazanie danych do opracowania wstępnego budżetu inwestycji, uzgodnienie dokumentacji z ULC, Polską Agencja Żeglugi Powietrznej oraz innymi organami wymaganymi przepisami szczególnymi.
  • Przygotowanie, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w dokumentacji rejestracyjnej lotniska w porozumieniu z Zarządzającym lotniskiem Szczecin – Goleniów.
  • Przekazanie kompletu danych do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz współpraca z firmą kosztorysującą przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz realizacji inwestycji.
  • Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.
  • Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska „Szczecin – Goleniów (EPSC) w zakresie wprowadzonych zmian w infrastrukturze lotniska Szczecin-Goleniów.