Baza HEMS Wrocław

W ramach umowy podpisanej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 01-934 Warszawa, ul Księżycowa 5 wykonamy prace projektowe i ewidencyjne dla Bazy HEMS we Wrocławiu.

Zakres prac:

Pierwszy etap prac rozdzielony jest pomiędzy dwa zadania. Pierwszym jest dokonanie wyboru lokalizacji i opracowanie koncepcji FATO oraz punktu celowania w najbliższej lokalizacji Bazy HEMS. Kolejnym zadaniem jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego FATO oraz punktu celowania wraz z zasilaniem i oświetleniem nawigacyjnym.

Etap drugi prac obejmuje przygotowanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu oraz przygotowanie i uzgodnienie z podmiotami odpowiedzialnymi, dokumentacji operacyjnej dla projektowanego FATO.

Ostatni etap obejmuje wprowadzenie, we współpracy z Zarządzającym Lotniskiem EPWR, zmian istotnych cech lotniska oraz wszystkich niezbędnych zmian w dokumentacji operacyjnej (AIP, Instrukcja Operacyjna Lotniska itp.), które umożliwią wykonywanie operacji z przedmiotowego FATO.