Baza HEMS Bydgoszcz

Wykonanie dokumentacji projektowej dla lądowiska, uzyskanie zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska użytku wyłącznego dla śmigłowców, uzyskanie decyzji o wpisie lotniska do rejestru lotnisk, uzyskanie wpisu oświetlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych urządzeń nadziemnych dla tematu „Opracowanie dokumentacji projektowo –  kosztorysowej budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Bydgoszczy/ Osielsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

Zakres prac obejmował

  • Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie infrastruktury lotniskowej (strefa końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO, TLOF ).
  • Wykonanie dokumentacji kartograficznej i złożenie wniosku wraz załącznikami zgodnymi z wymogami ustawy Prawo Lotnicze o zgodę na założenie lotniska wyłącznego dla śmigłowców oraz uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska użytku wyłącznego dla śmigłowców.
  • Opracowanie Instrukcji Operacyjnej, Planu Działania w Sytuacjach Zagrożenia oraz Programu Ochrony lotniska, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i uzyskanie wpisu lotniska do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wraz z uzyskaniem wpisu oświetlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych urządzeń nadziemnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo lotnicze.
  • Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.