Lotnisko dla śmigłowców PZL-Świdnik

Opis projektu

W prowadzonych przez nas badaniach i pracach analitycznych dotyczących środowiska aplikacji projektu lotniskowego posługujemy się opracowaną w naszej firmie autorską metodologią AVIAurban, która pozwala w opracowaniach utylitarnych na uwzględnienie niezbędnych czynników wpływających na operacyjne, biznesowe i prawne uwarunkowania funkcjonowania lotniska, w korelacji, przykładowo z dokumentami planistycznymi gminy typu miejscowy plan gospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, ale również z innymi. Wynikiem stosowania wspomnianej metodologii są różne dokumenty wymagane dla operacyjnego funkcjonowania lotniska takie jak instrukcja operacyjna, plan ochrony, a w konsekwencji wykazanie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i innymi instytucjami zdolności zapewnienia, przez Zarządzającego lotniskiem, bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych i lotniskowych, czego wymiernym efektem są certyfikaty, zezwolenia, decyzje, wpisy itp.
Metodologia AVIAurban potwierdziła swoją przydatność w kolejnym projekcie zrealizowanym dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. w oparciu o którą sporządziliśmy projekt lotniska dla śmigłowców (heliportu), opracowaliśmy dokumentację kartograficzną niezbędną dla oceny przez Urząd Lotnictwa Cywilnego przyjętych rozwiązań projektowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego przez ULC Zarządzający uzyskał zezwolenie na wprowadzenie zaproponowanych przez nas zmian, które szczegółowo są opisane na załączonym poniżej dokumencie.

Zgoda_ULC_PZL1 Zgoda_ULC_PZL2

Galeria

rys01_515_342_90 rys02_528_280_90

Referencje

list_referencyjny_swidnik